KALENDÁR

Vedenie

Vedenie

23.3.2023

Volené riadiace orgány ZZHV SR

Pravidelná Valná hromada Združenia zberateľov historických vozidiel SR bola zvolaná na 18. februára 2023. Tentokrát Valnú hromadu hostili Košice a najdôležitejším bodom programu boli voľby prezidenta, rady a dozornej rady ZZHV SR.

Na pozícii prezidenta sa zmena neudiala a svoju funkciu obhájil úradujúci prezident ZZHV SR Ing. Juraj Porázik.

Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR:
Ing. Juraj PORÁZIK

kontakt: porazik.juraj@gmail.com

Za členov dozornej rady ZZHV SR boli zvolení:
Ing. Nadežda Semanová - predsedníčka, Mgr. Miroslav Dolník a Ing. Viliam Miklík

Za členov rady ZZHV SR boli zvolení:
Ing. Vladimír Koštiaľ, Bc. Július Cako, Ing. Šimon Hůlka, Jakub Kránitz, Ing. Vladimír Korec a Július Kozák.

Na návrh prezidenta ZZHV SR boli Radou zvolení do funkcie viceprezidenta Ing. Vladimír Koštiaľ a Bc. Július Cako.

Na základe návrhu Rady zberateľov boli prezidentom obsadené funkcie:
Ing. Vladimír Koštiaľ
– riaditeľ komisie pre motocykle
Bc. Júlis Cako
– riaditeľ historicko-technickej komisie
Július Kozák
– riaditeľ komisie úžitkových, vojenských a špeciálnych vozidiel
Ing. Vladimír Korec
– riaditeľ komisie pre marketing a styk s verejnosťou
Jakub Kránitz
– riaditeľ komisie pre osobné a športové vozidlá
Ing. Juraj Porázik
– riaditeľ komisie pre legislatívu
Ing. Šimon Hůlka
– riaditeľ komisie pre zahraničné vzťahy
Ing. Mikuláš Ivaško
- hospodár
Ing. Milan ZIGO
- výkonný sekretár ZZHV SR
sekretar.zzhv@gmail.com
radazzhv@gmail.com

 

24.5.2021

Prezidenti ZZHV SR v histórii združenia

V histórii ZZHV SR sa vo funkcii prezidenta vystriedalo viacero osobností. Tu prinášame ich prehľad.

Ing. Konstantin NIKITIN
- zakladajúci člen ZZHV SR a prezident v rokoch 1990 - 2000

Ing. Valentín ZBYŇOVSKÝ
- prezident ZZHV SR v rokoch 2000 - 2003

Ing. Martin TOMČÍK
- prezident ZZHV SR v rokoch 2003 - 2006

p. Jozef VÁRY
- prezident ZZHV SR v rokoch 2006 - 2008

Ing. Peter BALIGA
- prezident ZZHV SR v rokoch 2008 - 2011

Ing. Ľudovít FRANCL, PhD.
- prezident ZZHV SR v rokoch 2011 - 2017

Ing. Juraj PORÁZIK
- prezident ZZHV SR od roku 2017

24.5.2021

Informácie zo zasadnutí vedenia ZZHV SR

Tu prinášame informácie zo zasadnutí vedenia ZZHV SR

Dňa 10.11.2022  Rada zberateľov prerokovala

- kontrola plnenia úloh

- vyhodnotenie jesenných HTK v r.2022

- schválenie termínu valného zhromaždenia ZZHV SR 18.2.2023 v Košiciach

- memorandum o spolupráci medzi národnými autoritami FIVA SR a ĆR

- žiadosti 2 klubov o členstvo v ZZHV

- informáciu o pripravovanej akcii komisie FIVA pre úžitkové vozidlá ( FIVA EVENT 2023 )

16. Dňa 16. januára 2020
Rada zberateľov prerokovala:
- vyhodnotenie HTK v r.2019
- príprava valného zhromaždenia 2020
- návrh kandidátov do volených orgánov združenia
- zmeny na internetovej stránke združenia

15. Dňa 10. decembra 2019
Rada zberateľov prerokovala:
- kontrola plnenia úloh
- informácia o valnom zhromaždení F.I.V.A.
- informácia o novom vedení F.I.V.A.
- priebežné výsledky historicko-technických kontrol v roku 2019
- odvolanie voči výsledku HTK
- informácia o hospodárení ZZHV SR
- schválenie termínu valného zhromaždenia ZZHV SR - 22.02.2020
- príprava dokladov pre valné zhromaždenie ZZHV SR

14. Dňa 25. septembra 2019
sa rada zberateľov zišla u výkonného sekretára a prerokovala:
- personálne zmeny
- zabezpečenie jesenných HTK
- kontrola platieb žiadateľov o HTK
- delegovanie komisií na HTK
- kontrola hospodárenia
- rôzne
Vzhľadom k tomu, že 1. viceprezident ZZHV SR p. Vladimír Botta sa dňa 27.6.2019 písomne vzdal všetkých svojich funkcií, rada zberateľov zvolila a poverila nových funkcionárov nasledovne:
Prvý viceprezident ZZHV SR - Ing. Vladimír Koštial
Vedúci regionálnej sekcie HTK pre západné Slovensko - Ing. Andrej Hrehovčík - dočasne poverený

13. Dňa 19. júna 2019
sa rada zberateľov zišla u výkonného sekretára a prerokovala:
- vyhodnotenie HTK za 1. polrok 2019
- kontrola platieb žiadateľov za HTK
- schválenie elektronickej žiadosti o HTK
- schválenie postupu žiadateľa o HTK
- úprava cenníka výkonov
- postup pri zistení zneužitia PHV a ZEČ

12. Dňa 23. marca 2019
sa Rada zberateľov ZZHV SR zišla na výjazdovom zasadnutí v Sučanoch a prerokovala:
- zabezpečenie pracovného stretnutia členov historicko-technickej komisie ZZHV SR zamerané na aktuálne otázky pri posudzovaní historicko-technického stavu vozidiel,
- zabezpečenie školenia komisárov a technikov HTK na obsluhu decelerometra,
- príprava a organizačné zabezpečenie HTK v jarných termínoch,
- materiálne zabezpečenie pre vykonávanie HTK.

11. Dňa 24. januára 2019
sa Rada zberateľov zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- príprava valného zhromaždenia ZZHV SR - valné zhromaždenie sa bude konať 23.2.2019 o 11.00 hod. v hoteli YASMIN v Košiciach, predpokladaný počet zúčastnených delegátov – 130
- propagácia ZZHV SR na autosalóne v Bratislave
- výstava HV v Múzeu dopravy Bratislava
- doplňujúca voľba člena dozornej rady ZZHV SR
- návrhy na udelenie odmien za rok 2018

10. Dňa 13. decembra 2018
sa členovia rady zberateľov, dozornej rady a komisári historicko-technickej komisie ZZHV SR zišli u výkonného sekretára združenia a prerokovali:
- príprava a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia ZZHV SR,
- príprava podkladov pre uzatvorenie hospodárenia združenia,
- príprava podkladov pre správy riaditeľov komisií,
- schválenie spolupráce so spoločnosťou Glasurit,
- podanie návrhu pre podmienky vydávania PHV ministerstvu dopravy SR,
- spustenie testovacej verzie elektronickej žiadosti o HTK,
- nákup meracích prístrojov pre HTK,
- spresnenie postupu žiadateľa o HTH,
- spresnenie termínov pre jarné HTK v roku 2019.

9. Dňa 19. septembra 2018
sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- príprava a organizačné zabezpečenie HTK v jesenných termínoch,
- materiálne zabezpečenie pre vykonávanie HTK,
- doplnenie historicko-technickej komisie,
- schválenie a vymenovanie nových komisárov Htk,
- úprava termínov podávania žiadostí o HTK od 1.1.2019,
- úprava cenníka výkonov od 1.1.2019,
- príprava a zavedenie elektronickej žiadosti o HTK,
- zmeny v komisii pre marketing a styk s verejnosťou,
- zavedenie nových evidencií ZZHV SR,
- spracovanie návrhu pre "Podmienky vydávania PHV národným orgánom FIVA” v zmysle zákona č.106/2018.

8. Dňa 12. júna 2018
Rada prerokovala:
- vyhodnotenie jarných termínov HTK,
- zdokonalenie a úprava systému evidencie HV,
- spracovanie postupu pri schvaľovaní historických vozidiel pre ministerstvo dopravy,
- spracovanie príručky pre žiadateľa o HTK,
- odvolanie proti rozhodnutiu historicko-technickej komisie,
- spolupráca ZZHV SR so spoločnosťou Glasurit,
- prevzatie záštity nad organizovaním výstavy malých motocyklov,
- spresnenie jesenných termínov HTK.

7. Dňa 1. marca 2018
Rada prerokovala:
- vyhodnotenie Valného zhromaždenia ZZHV SR
- zabezpečenie splnenia úloh z valného zhromaždenia
- úprava štatútu historicko-technickej komisie
- jednotný postup pri schvaľovaní historického vozidla
- úprava metodiky vykonávania HTK
- spresnenie možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu komisie pri HTK
- pracovné stretnutie historicko-technickej komisie - priebeh príprav
- spresnenie termínov HTK

6. Dňa 11. januára 2018
sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- príprava valného zhromaždenia ZZHV SR
- personálne zmeny
Valné zhromaždenie sa bude konať 17.2.2018 o 11.00 hod. v hoteli Holiday Inn Žilina, predpokladaný počet zúčastnených delegátov – 130, počet pozvaných hostí – 5
Vzhľadom k tomu, že riaditeľ HTK Ing. Hrehovčík požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov, na návrh rady zberateľov bol prezidentom ZZHV SR do uvoľnenej funkcie menovaný Mgr. Miroslav Dolník.

5. Dňa 5. decembra 2017
sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- kontrola plnenia úloh
- výsledky historicko-technických kontrol v roku 2017
- nové požiadavky na vyplňovanie preukazov HV
- novinky v legislatíve - zmeny v zákone č. 725/2004 Z. z.
- schválenie cenníka výkonov historicko-technickej komisie platného od 1.1.2018
- zľavy na poplatkoch za HTK
- spresnenie systému elektronickej evidencie HV
- návrh prezentácie ZZHV SR na verejnosti v r.2018
- ochrana osobných údajov - nový zákon č. 28/2018 Z. z.
- účasť na seminári k ochrane osobných údajov v januári 2018

4. Dňa 13. septembra 2017
Rada ZZHV SR sa zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:
- zmeny v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
- pripomienkové konanie k novele zákona č. 725/2004 Z. z. navrhovanej od 1.1.2018
- doplnenie a spresnenie žiadosti o testovanie historického vozidla
- sumarizácia a spresnenie žiadostí o vykonanie HTK pre HV
- zabezpečenie výkonu HTK v jesenných termínoch
- rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK

3. Dňa 12. apríla 2017
Rada ZZHV SR sa prvý raz zišla v novo zriadenom pracovisku výkonného sekretára združenia
Rada ZZHV SR prerokovala:
- registratúra združenia
- sumarizácia žiadostí o vykonanie HTK pre HV
- zabezpečenie výkonu HTK v jarných termínoch
- zabezpečenie dokumentácie pre kontroly HV
- rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK

2. Dňa 28. marca 2017
Na rokovaní Rady sa prvý raz zúčastnil aj výkonný sekretár Združenia.
Rada prerokovala:
- aktuálna situácia v Združení
- informácie o preberaní kompetencií
- spracovanie podpisových vzorov a doručenie kompetentným štátnym orgánom
- spresnenie zoznamu klubov a počtu členov Združenia
- výroba a distribúcia členských preukazov
- tlač preukazov HV
- aktualizácia cenníka výkonov
- možnosť vykonania TK zvláštnej
- spresnenie termínov HTK
- úprava metodiky vykonávania HTK
- zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia
- spresnenie databáz a kompetencie v prístupoch k nim
- aktualizácia internetovej stránky – zmena domény a postupný prenos údajov

1. Dňa 28. februára 2017
Prvé zasadnutie Rady zberateľov po Valnom zhromaždení ZZHV SR
Rada prerokovala:
- aktuálna situácia v Združení
- voľba a menovanie viceprezidentov Združenia
- voľba a menovanie riaditeľov odborných komisií Združenia
- prevzatie kompetencií
- vedenie účtovníctva
- stav financií
- aktualizácia cenníka výkonov
- možnosť vykonania TK zvláštnej
- zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia
- aktualizácia internetovej stránky