KALENDÁR

Evidencia a prevádzka

Evidencia a prevádzka

  • Úvod
  • Evidencia a prevádzka

6.2.2024

Medzníky v technickej špecifikácii výbavy a prevedenia vozidiel

V nasledujúcej tabuľke nájdete najdôležitejšie medzniky zmien v predpisoch o technickom vyhotovení vozidiel.

Na stiahnutie

23.3.2023

Vedenie prívesov

Vysvetlenie potrebného vodičského oprávnenia 

usmernenie MV

11.11.2021

Zmena údajov v preukaze historického vozidla

Najčastejším dôvodom pre zmenu údajov je zmena trvalého bydliska vlastníka historického vozidla,
výmena motora, zmena farby a pod.
Žiadateľ vyplní žiadosť o zmenu údajov a pošle ju e-mailom na adresu
radazzhv@gmail.com.
Sekretár ZZHV zaeviduje žiadosť, pridelí jej evidenčné číslo, ktoré je
zároveň variabilným symbolom pre platbu. Variabilný symbol pošle
žiadateľovi.
Následne odošle žiadosť príslušnému komisárovi k vybaveniu.

Žiadosť o zmenu údajov

24.5.2021

Podmienky vydávania preukazu HV

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - štátny dopravný úrad, schválilo podmienky vydávania preukazu historického vozidla. Tu prinášame ich úplné znenie.

Na stiahnutie

24.5.2021

Žiadosť o duplikát preukazu HV

V prípade straty preukazu HV je možné požiadať o vydanie jeho duplikátu. Tu prinášame vzor žiadosti.

Na stiahnutie

24.5.2021

Postup pri zistení zneužitia PHV a ZEČ

ZZHV SR dostáva nielen od veteránistov, ale aj od širšej verejnosti viacero upozornení na pravdepodobné porušovanie pravidiel pri prevádzke historických vozidiel so žiadosťou o zjednanie nápravy.

Jedná sa najmä o použitie zvláštneho evidenčného čísla (ZEČ) s písmenom H na vozidle, ktorému evidentne neprislúcha a vlastník tohto vozidla na ňom zrejme použil tabuľky so ZEČ z iného vozidla. Vyskytli sa aj prípady, že na vozidle so ZEČ boli dodatočne namontované nedovolené doplnky a vykonané nedovolené úpravy.
V prípade, že ktorýkoľvek člen ZZHV SR zistí takéto, alebo podobné zneužitie ZEČ, alebo dostane takýto podnet od niektorého občana, nahlási to ZZHV SR e-mailom na
radazzhv@gmail.com
kde pošle svoje zistenie resp. podnet. V oznámení uvedie miesto, dátum a čas porušenia pravidiel spolu s fotografiou predmetného vozidla s čitateľnou tabuľkou so ZEČ ako dôkaz. Vedenie združenia zabezpečí zjednanie nápravy v zmysle platnej legislatívy nasledovne:

1. Vlastník/držiteľ vozidla, ktorému bolo priradené ZEČ pre jeho historické vozidlo a toto ZEČ bolo použité na inom vozidle, bude dôrazne upozornený, že takéto konanie je v rozpore so zákonom a bude vyzvaný na bezodkladné zjednanie nápravy. Obdobný postup bude aj pri zistení nedovolených úprav. Ak vlastník/držiteľ vozidla okamžite nezjedná nápravu, táto skutočnosť bude oznámená príslušným orgánom polície.

2. V prípade, že vlastník/držiteľ vozidla opakovane poruší platné pravidlá pre prevádzku historických vozidiel a ZEČ zo svojho historického vozidla použije na inom vozidle, vedenie ZZHV SR mu zruší platnosť preukazu historického vozidla s povinnosťou jeho vrátenia vydávajúcej organizácii. Obdobne bude postupovať aj pri zistení nedovolených úprav a namontovaní nedovolených doplnkov. Zrušenie platnosti preukazu HV oznámi ZZHV SR príslušnému ODI PZ SR s požiadavku na odobratie tabuliek so ZEČ z dôvodu skončenia platnosti preukazu historického vozidla.

Spracoval: Historicko-technická komisia ZZHV SR
Schválil: Rada zberateľov ZZHV SR
V Bratislave dňa: 19. júna 2019

24.5.2021

Historické vozidlá na diaľnici

Aktuálnu informáciu na túto tému nájdete tu:

Historické vozidlá na diaľnici
V roku 2015 uviedla SR do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných poplatkov za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných poplatkov znamenala aj zmenu formy diaľničných známok. Diaľničné nálepky boli nahradené diaľničnými známkami v elektronickej podobe a je obecne známe ako túto známku získať pre bežné vozidlo. Pre historické vozidlá však platia určité špecifiká.
Podľa zákona č. 488/2013 Z. z. je historické vozidlo oslobodené od poplatku za užívanie diaľnic, môže ich teda používať po celý rok bez poplatku. Aby sa majitelia historických vozidiel pri použití diaľnice vyhli problémom, je potrebné postupovať podľa informácií na: https://www.eznamka.sk v časti „Spoplatnené vozidlá - Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky".

Tlačivá na podanie žiadosti sú uvedené v časti Zákaznícke služby, Materiály na stiahnutie. Tlačivo žiadosti pre historické vozidlo síce špecifikované nie je, ale ako vzor sme použili tlačivo Oslobodenie od úhrady – Žiadosť ŤZP, ktorú sme upravili a takto upravenú „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov preukazu historického vozidla" zverejňujeme v časti "Na stiahnutie".

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu Preukazu historického vozidla a kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla časť II. (veľký technický preukaz).

Žiadosť sa posiela poštou, ale je možné doručiť ju aj osobne.

Zoznam vybratých miest na doručenie žiadosti sa nachádza na vyššie uvedenej adrese https://www.eznamka.sk

Po podaní žiadosti prevádzkovateľ Eznámky informuje žiadateľa o tom, že historické vozidlo s evidenčným číslom uvedeným v žiadosti bolo zaradené do zoznamu vozidiel oslobodených od poplatkov.

Podobne ako u iných vozidiel toto potvrdenie netreba mať počas jazdy u seba, systém oslobodenie vyhodnotí elektronicky.

Tu uvádzame vybrané obchodné miesta pre príjem žiadostí:
Bratislavský kraj:
ČESMAD
Studená 5, 821 04 Bratislava

Trnavský kraj:
ČESMAD
Nitrianska 5, 917 54 Trnava

Trenčiansky kraj:
ČESMAD
Bratislavská 36, 911 74 Trenčín

Nitriansky kraj:
ČESMAD
Bratislavská 3, 950 47 Nitra

Žilinský kraj:
ČESMAD
Kragujevská 9, 010 65 Žilina

Banskobystrický kraj:
ČESMAD
Zvolenská 14, 974 05 Banská Bystrica

Prešovský kraj:
ČESMAD
Jilemnického 4, 080 69 Prešov

Košický kraj:
ČESMAD
Rastislavova 106, 042 01 Košice

Vo všetkých uvedených miestach sú otváracie hodiny Po-Pia: 08,00-16,00 hod.

UPOZORNENIE
V prípade, že vozidlu skončí platnosť preukazu HV, skončí aj oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ak vozidlo úspešne absolvuje HTK na predĺženie platnosti preukazu HV, je potrebné o toto oslobodenie znovu požiadať.

Na stiahnutie

24.5.2021

Zmena vlastníka historického vozidla

Ako postupovať:

V prípade, že sa vlastník historického vozidla rozhodne, že ho predá, nemusí už nový vlastník absolvovať s vozidlom celú historicko-technickú kontrolu ako v minulosti.
Tu uvádzame postup žiadateľa, potrebné doklady, cenu za úkon a tlačivo žiadosti pri zmene vlastníka HV.

Postup a doklady pri zmene vlastníka HV

1. Zmena vlastníka a prepis HV do iného okresu
- pôvodný vlastník HV:
- spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV
- DI PZ odovzdá tabuľku/y s evidenčným číslom (TEČ) a osvedčenie o evidencii (OEV), ak mu bolo vydané
- od DI PZ prevezme evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia zvláštneho evidenčného čísla (ZEČ)
- odovzdá novému vlastníkovi pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia ZEČ
- nový vlastník HV:
- predloží ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV
- predloží ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy
- predloží ZZHV SR žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla
- odovzdá ZZHV SR pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia ZEČ
- uhradí stanovený poplatok podľa cenníka (50,00 €) a predloží ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby: zmena vlastníka HV)
- po dohode s komisárom Htk ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku (na vlastné náklady)
- od komisára Htk ZZHV SR prevezme preukaz HV a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla
- na DI vo svojom okrese predloží žiadosť o evidenciu motorového vozidla (takú, aká sa predkladá pri novom vozidle), preukaz HV a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

2. Zmena vlastníka a prepis HV v rámci okresu
- pôvodný vlastník:
- spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV
- odovzdá ZZHV SR pôvodný PHV
- nový vlastník HV:
- predloží ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV
- predloží ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy
- uhradí stanovený poplatok podľa cenníka (50,00 €) a predloží ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby: zmena vlastníka HV)
- po dohode s komisárom HTK ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku (na vlastné náklady)
- od ZZHV SR prevezme preukaz HV
- na DI predloží žiadosť o zmenu v evidencii a nový preukaz HV

Údaje pre platbu za zmenu vlastníka HV:
Číslo účtu ZZHV SR: 2667455029/1100 v Tatrabanke
IBAN: SK96 1100 0000 0026 6745 5029
Príjemcom platby je ZZHV SR.
Správa pre príjemcu: Zmena vlastníka HV ...

3. Predaj historického vozidla do zahraničia

- pôvodný vlastník HV:

- DI PZ odovzdá tabuľky s evidenčným číslom ( TEČ ) a osvedčenie o evidencii ( OEV ), ak mu bolo vydané

- odovzdá ZZHV SR pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia zvláštneho evidenčného čísla ( ZEČ )

Na stiahnutie

24.5.2021

Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách

Aktuálne informácie o tejto problematike nájdete v prílohe na stiahnutie.

Na stiahnutie

24.5.2021

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Tu nájdete žiadosť a postup pri trvalom vyradení vozidla z evidencie PZ SR.

Na stiahnutie