KALENDÁR

Historicko-technické kontroly

Historicko-technické kontroly

  • Úvod
  • Historicko-technické kontroly

16.4.2024

Podmienky vydávania preukazu mladšieho historického vozidla

Združenie zberateľov historických vozidiel SR - národný orgán FIVA v Slovenskej republike vydáva tieto podmienky pre vydávanie preukazu mladšieho historického vozidla:

Podmienky pre vydávanie preukazu MHV

15.1.2024

Termíny jarných HTK 2024

Upozorňujeme na zmenu termínu a miesta pre jarnú HTK Nitra.


Bratislava
STK Dekra Panónska cesta 47
13. 4. 2024

Martin
STK-EK-KO s.r.o. Priemyselný park Sučany
13. 4. 2024

Nitra
STK Dekra, Štúrova 149, Nitra
6. 4. 2024


Košice
STK Barca, Vozárova 3
13. 4. 2024

Termín na podanie žiadosti je 28. 2. 2024.

 

 

10.6.2021

Vysvetlenie pojmu historické vozidlo

Mnohí priaznivci historických vozidiel sa v tejto dobe  dostávajú k poslednej, vytúženej  méte svojho snaženia, a tou je vlastníctvo historického vozidla a jeho následné použitie na ceste.

Medzinárodná organizácia FIVA, ktorej princípy sú uplatňované aj v našej legislatíve a v aplikačnej praxi pri výkone historicko technických kontrol, vychádza  veteránistom v ústretí a po roku 2010 vydáva v poradí už tretí tzv. Technický kódex FIVA 2020  – teda  súhrn pravidiel pre posudzovanie  štatútu historického vozidla.

Prečítať

9.6.2021

Kritériá hodnotenia historických vozidiel

Kritériá hodnotenia historických vozidiel.

Na stiahnutie

25.5.2021

Patina či korózia na historickom vozidle?

Výsledkom bežného používania vozidla, jeho prevádzky na ceste, parkovania v exteriéri či v garáži / interiéri / počas niekoľkých rokov aj pri bežnej údržbe je vytvorenie patiny, viditeľnej najmä na karosérii.

Prečitať

24.5.2021

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.1.2024

Dňa 25. 10. 2023 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov historicko-technickej komisie. Platné znenie je k dispozícii nižšie.

Na stiahnutie

6.11.2023

Vyhodnotenie jesenných HTK za rok 2023

 

Stredné Slovensko

HTK 14. 10. 2023 v Martine

Počet žiadateľov 22 (prvá HTK 7, predĺženie 13)

Počet vykonaných HTK: 20

Počet vybavených: 11   V riešení: 9

 

Bratislava

HTK 14. 10. 2023 v Bratislave

Počet žiadateľov: 29 (prvá HTK 13, predĺženie 16)

Počet vykonaných HTK: 29

Počet vybavených: 29   V riešení: 0

 

Východné Slovensko

HTK 14. 10. 2023 v Košiciach

Počet žiadateľov: 12 (prvá HTK 7, predĺženie 5)

Počet vykonaných HTK: 11

Počet vybavených HTK: 9   V riešení: 2

 

Západné Slovensko

HTK 28. 10. 2023 v Nitre

Počet žiadateľov: 17 (prvá HTK: 7, predĺženie: 10)

Počet vykonaných HTK: 17

Počet vybavených: 13   V riešení: 4

 

 

28.9.2023

Výsledky HTK v roku 2022

Tu prinášame výsledky HTK za rok 2022

V priebehu roka 2022 podali vlastníci a držitelia vozidiel 501 žiadostí o HTK. Z rôznych dôvodov nebolo na kontrolu pristavených 28 vozidiel (5,6%).

Kontrolovaných bolo 473 vozidiel. Kontroly boli vykonané v riadnych termínoch vyhlásených ZZHV SR v Bratislave, Nitre, Martine a Košiciach. Okrem toho prebiehali HTK formou klubových a individuálnych HTK.

Celkové výsledky HTK za rok 2022:

Počet podaných žiadostí o HTK: 501

Nezúčastnil sa: 28

Počet vykonaných HTK: 473 - 326 automobilov / 145 motocyklov / 2 traktori

Vyhovel: 440 (93,0%)

Nevyhovel: 17 (3,6%)

V konaní: 16 (3,4%) - žiadosti budú uzavreté v roku 2023

Okrem historicko-technických kontrol vykonávajú členovia komisie aj iné úkony. Na základe žiadostí bol vydaný 1 duplikát preukazu HV, vykonaných bolo 33 zmien vlastníka HV, vykonaných bolo 5 zmien údajov v preukaze HV, vydaných bolo 6 potvrdení na trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

 

28.9.2023

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla.

Na stiahnutie

23.2.2023

Vzor zápisu z HTK

 Vzor zápisu z HTK

Vzor zápisu z HTK

25.5.2021

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár elektronickej žiadosti o HTK pre rok 2020 je potrebné vyplniť na administračnom portáli.

Elektronický formulár na vyplnenie je k dispozícii na serveri veterany.dostupnyweb.

Pre bezproblémové vybavenie žiadosti od jej podania až po vykonanie HTK je nutné konať v zmysle pokynov uvedených v časti Postup žiadateľa o HTK kde je uvedený link na vstup do formulára žiadosti a kroky pre jej vyplnenie.

V zmysle novej filozofie HTK je našou snahou využiť možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku čo najviac vyhovieť žiadateľovi tak, že ak splní všetky požiadavky, doba na vydanie preukazu HV sa výrazne skráti. V prípade, že vozidlo pre ktoré už bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, vyplňovanie novej žiadosti už nebude potrebné.

V prílohách na stiahnutie uvádzame vzory pre vyplnenie údajov v žiadosti o HTK pre automobil a pre motocykel. Sú síce v staršom formáte, ale usporiadanie údajov je rovnaké ako v novej elektronickej žiadosti.

Link na žiadosť o HTK

24.5.2021

Európska smernica- zhrnutie

Európska smernica- zhrnutie.

24.5.2021

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor.

24.5.2021

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie
mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla


Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.

2. Termín konania mimoriadnej (individuálnej) HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený spravidla 30 dní od doručenia žiadosti o HTK a kompletnej predpísanej dokumentácie.

3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla predloží k nahliadnutiu a kópiu odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi uvedenýmié v postupe žiadateľa o HTK

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.

24.5.2021

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php

 

Dôležité!
Pokiaľ žiadate o HTK, proces nie je ukončený vyplnením a uložením žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať sekretárovi ZZHV SR spôsobom,ktorý je uvedený v bode 2
Vyplňujte žiadosť v slovenskom jazyku
Vyplňujte žiadosť malými písmenami (veľké písmeno iba v názvoch ako prvé)
Používajte diakritiku (mäkčene a dĺžne)


V ďaľšom uvádzame jednotlivé kroky pri podaní žiadosti

1. Vyplnenie a uloženie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- do portálu vstúpite aj priamo kliknutím na "online formulár" v hornej časti
- venovať sa len rubrike „Vyplnenie novej žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť vpravo na modré políčko „Vyplniť novú žiadosť" - otvorí sa formulár
- vyplniť formulár žiadosti
- uložiť zmeny (vpravo dolu modré políčko)
- odhlásiť sa z portálu
Týmto je žiadosť uložená

2. Postúpenie žiadosti sekretárovi ZZHV SR
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- tento email. prepošlite na radazzhv@gmail.com spolu s predpísanými prílohami (posielajte len aktuálne linky)
Týmto je žiadosť podaná a dostane poradové číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom pri platbe za HTK

3. Vykonanie zmien v žiadosti: (v prípade potreby)
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť a vykonajte požadované zmeny
- uložiť zmeny - vpravo dolu modré políčko „Uložiť zmeny"
- odhlásiť sa z portálu
Týmto sú zmeny vykonané

4. Vytlačenie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť
- vytlačte žiadosť - vľavo dolu modré políčko „Vytlačiť formulár"
- odhlásiť sa z portálu

 

 

Na stiahnutie

24.5.2021

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny.

Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je tu na stiahnutie.

Prečítať

24.5.2021

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie
klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel


Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po súhlase riaditeľa historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Súčasťou žiadosti o klubovú HTK je zoznam kontrolovaných vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.

2. Klubová HTK môže byť z dôvodu rentability vykonaná za účasti minimálne 10 kontrolovaných vozidiel.

3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s komisárom, ktorého riaditeľ komisie poverí jej vykonaním. Konkrétny termín klubovej HTK bude určený až po doručení všetkých žiadostí o HTK a predpísaných dokladov tak, aby mal kompetentný komisár k dispozícii najmenej 30 dní na ich kontrolu a pripomienky.

4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu. Originál protokolu z TK zvláštnej vlastník/držiteľ vozidla predloží komisii k nahliadnutiu a jeho kópiu odovzdá pri HTK kontrolujúcemu komisárovi spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, uvedenými v postupe žiadateľa o HTK.

Pri vozidlách v prevádzke s klasickými EČ sa žiadateľ preukáže protokolom z pravidelnej TK (Protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola ). Originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla predloží komisii k nahliadnutiu a jeho kópi odovzdá pri HTK kontrolujúcemu komisárovi spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, uvedenými v postupe žiadateľa o HTK. V takomto prípade bude platnosť preukazu HV určená podľa lehoty platnosti protokolu z pravidelnej TK. 

 5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ (klub) na vlastné náklady.

6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.

Na stiahnutie

24.5.2021

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Vážení žiadatelia o HTK,
proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade vozidiel s drevenými spicovými kolesami sa brzdná skúška vykonáva mimo valcovej skúšobne bŕzd, teda na spevnenej ploche v areáli STK pomocou deceleromeru. Pre plynulý priebeh zvláštnej TK je dôležité si vopred zistiť umiestnenie výrobného čísla na karosérii alebo na ráme historického vozidla!!!
Za vykonanie TK zvláštnej pred vykonaním HTK v riadnom termíne vyhlásenom ZZHV SR bude poskytnutá zľava z ceny HTK v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie