KALENDÁR

Historicko-technické kontroly

Historicko-technické kontroly

  • Úvod
  • Historicko-technické kontroly

16.8.2021

Termíny jesenných HTK 2021

Dňom 30.9.2021 je ukončené prijímanie žiadostí o HTK na uvedený termín

 

Bratislava
Dňa 9.10. 2021 
Miesto: STK Dekra, Panónska cesta 47

Stredné Slovensko
Dňa 9.10. 2021 
Miesto: STK-EK-KO s.r.o. Martin, Priemyselný park Sučany

Východné Slovensko
Dňa: 16.10. 2021 
Miesto: STK Barca ,Vozárova 3

Západné Slovensko
Dňa: 23.10. 2021
Miesto: STK Robson, Nitra Janíkovce

10.6.2021

Vysvetlenie pojmu historické vozidlo

Mnohí priaznivci historických vozidiel sa v tejto dobe  dostávajú k poslednej, vytúženej  méte svojho snaženia, a tou je vlastníctvo historického vozidla a jeho následné použitie na ceste.

Medzinárodná organizácia FIVA, ktorej princípy sú uplatňované aj v našej legislatíve a v aplikačnej praxi pri výkone historicko technických kontrol, vychádza  veteránistom v ústretí a po roku 2010 vydáva v poradí už tretí tzv. Technický kódex FIVA 2020  – teda  súhrn pravidiel pre posudzovanie  štatútu historického vozidla.

Prečítať

9.6.2021

Kritériá hodnotenia historických vozidiel

Kritériá hodnotenia historických vozidiel.

Na stiahnutie

25.5.2021

Patina či korózia na historickom vozidle?

Výsledkom bežného používania vozidla, jeho prevádzky na ceste, parkovania v exteriéri či v garáži / interiéri / počas niekoľkých rokov aj pri bežnej údržbe je vytvorenie patiny, viditeľnej najmä na karosérii.

Prečitať

1.10.2021

Výsledky HTK v roku 2020

Tu prinášame výsledky HTK za rok 2020

V priebehu roka 2020 podali vlastníci a držitelia vozidiel 480 žiadostí o HTK. Z rôznych dôvodov nebolo na kontrolu pristavených 28 vozidiel (5,8%).

Kontrolovaných bolo 452 vozidiel. Kontroly boli vykonané v riadnych termínoch vyhlásených ZZHV SR v Bratislave, Nitra, Martine a Košiciach. Okrem toho prebiehali testácie formou klubových a individuálnych testácií.

Celkové výsledky HTK za rok 2020:

Počet podaných žiadostí o HTK: 480

Nezúčastnil sa: 28

Počet vykonaných HTK: 452 - 288 automobilov / 164 motocyklov

Vyhovel: 423 (93,5%)

Nevyhovel: 18 (3,9%)

V konaní: 12 (2,6%) - žiadosti budú uzavreté v roku 2021 

Okrem historicko-technických kontrol vykonávajú členovia komisie aj iné úkony. Na základe žiadostí bol vydaný 2 duplikáty preukazu HV, vykonaných bolo 13 zmien vlastníka HV, vydaných bolo 5 potvrdení na trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

25.5.2021

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár elektronickej žiadosti o HTK pre rok 2020 je potrebné vyplniť na administračnom portáli.

Elektronický formulár na vyplnenie je k dispozícii na serveri veterany.dostupnyweb.

Pre bezproblémové vybavenie žiadosti od jej podania až po vykonanie HTK je nutné konať v zmysle pokynov uvedených v časti Postup žiadateľa o HTK kde je uvedený link na vstup do formulára žiadosti a kroky pre jej vyplnenie.

V zmysle novej filozofie HTK je našou snahou využiť možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku čo najviac vyhovieť žiadateľovi tak, že ak splní všetky požiadavky, doba na vydanie preukazu HV sa výrazne skráti. V prípade, že vozidlo pre ktoré už bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, vyplňovanie novej žiadosti už nebude potrebné.

V prílohách na stiahnutie uvádzame vzory pre vyplnenie údajov v žiadosti o HTK pre automobil a pre motocykel. Sú síce v staršom formáte, ale usporiadanie údajov je rovnaké ako v novej elektronickej žiadosti.

Link na žiadosť o HTK

24.5.2021

Európska smernica- zhrnutie

Európska smernica- zhrnutie.

24.5.2021

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019

Dňa 19.6.2019 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov historicko-technickej komisie a upravila ods. 11, - zľavy.

Cenník nadobudol platnosť dňom 1.7.2019.

Na stiahnutie

24.5.2021

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor.

24.5.2021

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie
mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla


Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.

2. Termín konania mimoriadnej (individuálnej) HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený tak, aby poverený komisár mal dostatok času na zoznámenie sa s dokumentáciou vozidla, spravidla 30 dní od doručenia žiadosti o HTK.

3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.

24.5.2021

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php

 

Dôležité!
Pokiaľ žiadate o HTK, proces nie je ukončený vyplnením a uložením žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať sekretárovi ZZHV SR spôsobom,ktorý je uvedený v bode 2
Vyplňujte žiadosť v slovenskom jazyku
Vyplňujte žiadosť malými písmenami (veľké písmeno iba v názvoch ako prvé)
Používajte diakritiku (mäkčene a dĺžne)


V ďaľšom uvádzame jednotlivé kroky pri podaní žiadosti

1. Vyplnenie a uloženie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- do portálu vstúpite aj priamo kliknutím na "online formulár" v hornej časti
- venovať sa len rubrike „Vyplnenie novej žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť vpravo na modré políčko „Vyplniť novú žiadosť" - otvorí sa formulár
- vyplniť formulár žiadosti
- uložiť zmeny (vpravo dolu modré políčko)
- odhlásiť sa z portálu
Týmto je žiadosť uložená

2. Postúpenie žiadosti sekretárovi ZZHV SR
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- tento email. prepošlite na radazzhv@gmail.com spolu s predpísanými prílohami (posielajte len aktuálne linky)
Týmto je žiadosť podaná a dostane poradové číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom pri platbe za HTK

3. Vykonanie zmien v žiadosti: (v prípade potreby)
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť a vykonajte požadované zmeny
- uložiť zmeny - vpravo dolu modré políčko „Uložiť zmeny"
- odhlásiť sa z portálu
Týmto sú zmeny vykonané

4. Vytlačenie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť
- vytlačte žiadosť - vľavo dolu modré políčko „Vytlačiť formulár"
- odhlásiť sa z portálu

Na stiahnutie

24.5.2021

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny.

Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je tu na stiahnutie.

Prečítať

24.5.2021

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie
klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel


Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Súčasťou žiadosti je zoznam vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.

2. Klubová HTK môže byť z dôvodu rentability vykonaná za účasti minimálne 10 kontrolovaných vozidiel.

3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín bude určený až po doručení všetkých žiadostí o HTK tak, aby mal kompetentný komisár k dispozícii najmenej 30 dní na ich kontrolu a pripomienky.

4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK.

5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ (klub) na vlastné náklady.

6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.

Na stiahnutie

24.5.2021

Organizačná štruktúra historicko-technickej komisie

Organizačná štruktúra historicko-technickej komisie.

Organizačná štruktúra historicko-technickej komisie

24.5.2021

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Vážení žiadatelia o HTK,
proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade vozidiel s drevenými spicovými kolesami sa brzdná skúška vykonáva mimo valcovej skúšobne bŕzd, teda na spevnenej ploche v areáli STK pomocou deceleromeru. Pre plynulý priebeh zvláštnej TK je dôležité si vopred zistiť umiestnenie výrobného čísla na karosérii alebo na ráme historického vozidla!!!
Za vykonanie TK zvláštnej pred vykonaním HTK v riadnom termíne vyhlásenom ZZHV SR bude poskytnutá zľava z ceny HTK v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie

24.5.2021

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla.